Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aanvaard door iedereen die met Het Burger-Manneke of met het Wafelkraam De Wafelbakker met ondernemingsnummers BE 0676.918.953 (Yordi Van den Neste) of BE 0643.284.204 (Didier Van den Neste) of BE 0768.686.002 (Sandrino Van den Neste) een koop- verkoopovereenkomst aangaat, of dit in het verleden gedaan heeft.

De algemene voorwaarden van de andere partij kunnen onze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de andere partij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

Overeenkomstig art 25 van het wetboek van koophandel wordt dit document geacht het bewijsmiddel te zijn voor de tussen de partijen gesloten koop- verkoopovereenkomst en al de modaliteiten ervan vermeld onder 'Algemene Voorwaarden'

Er moet genoeg ruimte ter plekke aanwezig zijn om veilig onze kramen en voertuigen te manoeuvreren en te parkeren. Ook moeten we op een vaste ondergrond staan.

 

Betaling

 

Betalingen dienen gestort te worden binnen de vastgestelde termijn die vermeld is op de factuur. Tenzij door ons schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet binnen deze vastgestelde termijn gestort is kan door ons de overeenkomst ontbonden worden. 

 

Geen enkele korting is toegestaan voor contante betaling zonder schriftelijk akkoord op onze offertes en facturen.

In geval niet betaald wordt op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag op het saldo van de factuur - totdat dit integraal voldaan is.

Indien het totaal factuurbedrag niet vereffend werd binnen de acht dagen na haar vervaldatum zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 74€.

 

Vergunningen

 

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, dient de cliënt hiervoor tijdig toestemming te bekomen. Deze laat hij schriftelijk aan ons blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de cliënt. 

 

Annulering

 

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook annuleert is hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd. Dit volgens de percentages zoals hieronder vermeld.

Zeven (7) dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering 20% van totaalbedrag offerte/overeenkomst vermeerderd met gemaakte kosten. Indien de annuleringen zijn omwille van nieuwe federale coronamaatregelen waardoor de activiteiten federaal verboden zijn kan de klant kosteloos wel de boeking verplaatsen naar een latere datum of kosteloos annuleren. Van Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient Het Burger-Manneke schriftelijk op de hoogte gebracht te worden via email (yordi.vandenneste@outlook.be) of via de post (Steentjestraat 2, 9270 Laarne, Belgie). Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door ons.

 

Opgegeven aantallen

 

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en ons is gebaseerd op de door de cliënt opgegeven aantallen personen. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk. Verminderingen zijn niet meer mogelijk. Tenzij door ons schriftelijk anders overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan ons. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die Het Burger-Manneke of Het wafelkraam de Wafelbakker mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbar tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. De cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien , indien door toedoen van de cliënt of door derden één van onze wagens/kramen of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de cliënt.

 

GESCHILLEN

Elke rechtsvordering zal gebracht worden voor de rechtbank van het arrondissement Dendermonde.

 

Op deze overeenkomst bij elke betwisting is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Disclaimer

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN

Deze website is gemaakt onder voorbehoud van wijzigingen:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website of de links waarnaar wordt verwezen, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.